WSPARCIE JAKOŚCI


Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jakościowych

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów jakościowych, na wejściu i wyjściu procesu produkcyjnego, a także w odniesieniu do procesów kontroli jakości w firmie. Nasze działania przekładają się na lepszą komunikację pomiędzy kluczowymi działami przedsiębiorstwa, efektywniejsze zarządzanie dostawcami czy szybkość wdrażania działań naprawczych. Stosujemy standardy i pracujemy według SPC, CSL1, CSL2, GP12, Quality Wall, Lean, Kaizen, 5S.

[QSEA = QSENSE ENTRY ASSURANCE]

kontrole wejściowe oferta qsense

Eliminujemy niezgodne dostawy jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. Zapobiegamy stratom na późniejszych etapach produkcji. Standaryzujemy wymagania jakościowe przedsiębiorstwie wobec dostawców i tworzymy ich bazę, którą weryfikujemy zgodnie z przyjętymi KPIs.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za kontrolę jakościową oraz ilościową komponentów i surowców przed przekazaniem ich do magazynów bądź na linię produkcyjną. Zadanie to powierzone zostaje wyspecjalizowanemu działowi SQA (Supplier Quality Assurance), który zostaje utworzony w Państwa firmie, a w którym pracują nasi inżynierowi i kontrolerzy jakości. Ci kontrolują poszczególne dostawy od kontrahentów Państwa przedsiębiorstwa, zgodnie z ogólnoprzyjętymi / normatywnymi specyfikacjami (np. AQL) lub zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta końcowego.

Przejmujemy także obowiązek kontaktu z dostawcami oraz podejmujemy się ich cyklicznej oceny. Wyniki przeprowadzonych analiz komunikujemy Zarządowi.


DLA KOGO

Dla przedsiębiorstw otrzymujących komponenty od dostawców zewnętrznych, pracujących z nowymi dostawcami, narażonych na duży odsetek wadliwych dostaw.

[QSDA = QSENSE DISPATCH ASSURANCE]

kontrole wyjściowe oferta qsense

Wdrażamy tzw. Ścianę Jakości, dzięki której efektywnie oceniamy i mierzymy parametry produktu finalnego przed opuszczeniem Państwa fabryki czy magazynu.

Poprawiamy także komunikację między kluczowymi działami przedsiębiorstwa, dzięki czemu wszyscy pracownicy zaangażowani w proces produkcji zyskują dostęp do wiedzy, danych, i faktów wpływających na poziom jakości w firmie i szybkość rozwiązywania problemów.

Ściana jakości QSense to rozwiązanie, które umożliwia kontrolę wizualną, funkcjonalną oraz pomiary produktu finalnego przed opuszczeniem fabryki. To swoisty system pomiarowy służący do wykrywania niezgodności, który jest stale walidowany, powtarzalny i odtwarzalny oraz stale udoskonalany i monitorowany. To elastyczne rozwiązanie, które dostosowywane jest do klienta, zarówno pod kątem zakresu kontroli jak i raportowania.

Ściana jest także elementem zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. To centrum komunikacyjne w organizacji, w którym integrowane są wszystkie informacje dotyczące problemów jakościowych, alerty i ważne komunikaty dla zespołów, instrukcje wykonywania kontroli czy podjęte już działania, śledzone charakterystyki KPI.

Dzięki temu, każdy pracownik pełniący rolę w procesie, otrzymuje wsparcie i może podejmować decyzje na podstawie zweryfikowanych danych.

Ścianę jakości u klienta wdrażają profesjonalni kontrolerzy QSense, którzy objęci są programem szkoleń, a ich kwalifikacje podlegają procesowi stałej weryfikacji.


DLA KOGO

Praktycznie dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, które wykonuje kontrolę jakości; w szczególności dla dużych zakładów, gdzie jest potrzeba usprawnienia procesu komunikacji i zarządzania wiedzą oraz przede wszystkim stabilizacja procesów nowych i niestabilnych.

[QSPP = QSENSE PROCESS PERFECTION]

analiza i audyt procesów oferta qsense

Podejmujemy się audytowania i mapowania procesów kontroli jakości w firmie. Przeprowadzamy diagnostykę problemu, od znalezienia jego źródeł po propozycję działań naprawczych czy zapobiegawczych.

W ramach audytów procesów w firmie bierzemy pod lupę działania na różnych etapach produkcji, logistyki czy realizacji dostaw. Analizy i audyty przeprowadzimy zgodnie z wdrożonymi w przedsiębiorstwie normami lub zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta, np. mogą to być audyty VDA, analizy FMEA, usprawnienia 5S, audyty lean.

Wykorzystując naszą wiedzę oraz doświadczenie osób w zespole analizujemy zebrane dane a wyniki prezentujemy klientowi w sposób przejrzysty, czytelny i zrozumiały.

Tworzymy też skrojone pod klienta profesjonalne raporty, które mogą być przedstawione finalnemu odbiorcy.

Następnie, zgodnie z życzeniem klienta, wdrażamy działania naprawcze: mapujemy procesy (VSM) czy określamy wymagania do koniecznych usprawnień.


DLA KOGO

Dla przedsiębiorstw, które nie mają potrzebnych zasobów i wiedzy, aby wdrażać nowe procesy, lub borykają się z powtarzającymi problemami niezgodności.

[QSCM = QSENSE CONTAINMENT MANAGEMENT]

działania u klienta finalnego oferta qsense

Selekcja komponentów i działania naprawcze

Zapewniamy ciągłość procesu produkcyjnego i zapobiegamy stratom produkcyjnym poprzez pozyskanie tylko zgodnych komponentów do produkcji. Dokonujemy natychmiastowej wymiany lub naprawy wadliwych części. Podejmujemy się kontroli wg standardu Controlled Shippment na poziomie 2 w miejscu wybranym przez klienta.

W ramach tzn. containmentu dokonujemy selekcji komponentów niezbędnych do produkcji jeszcze przed rozpoczęciem samego procesu produkcyjnego. Stosując sprawdzone metody kontroli (wizualne lub za pomocą urządzeń pomiarowych) dokonujemy 100-procentowego bądź statystycznego sprawdzenia produktów pod względem wskazanych cech ilościowych lub jakościowych. Tym samym identyfikujemy wadliwe lub wybrakowane komponenty i odrzucamy je zanim trafią one na linię montażową. Na życzenie klienta dokonujemy ich naprawy lub organizujemy wymianę.

To gwarantuje, że proces produkcyjny nie zostanie zakłócony, a przedsiębiorstwo nie zostanie narażone na koszty wynikające z przestoju lub przyszłych reklamacji.

Jest to działanie natychmiastowe, łatwe do wdrożenia i skuteczne. Dzięki niemu zyskują Państwo czas na dogłębną analizę problemów jakościowych w przedsiębiorstwie i wdrożenie kompleksowych i długofalowych działań naprawczych. Może ono być przeprowadzone w ramach CSL 1 i CSL 2.

CONTROLLED SHIPPING - level 1 & 2 (CSL1 & CSL2)

Podejmujemy się kontroli wg standardu Controlled Shippment na poziomie 2 w miejscu wybranym przez klienta (u dostawcy, w magazynie klienta lub innym ustalonym miejscu).

Controlled shipping to szczególny standaryzowany proces uruchamiany w sytuacji, gdy dostawca dostarczył klientowi produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. Całą akcję uruchamia przekroczenie dozwolonej liczby niezgodności lub ilości produktów niespełniających kryteria określone w kontrakcie.

Proces może być wdrożony na dwóch, a nawet trzech poziomach, z których każdy jest precyzyjnie zdefiniowany i reguluje odpowiedzialność na linii odbiorca – dostawca.

Rezydent

Oferujemy możliwość oddelegowania doświadczonego pracownika, który rezyduje w Państwa zakładzie. Rezydent jest obecny w fabryce przez cały czas i ma wiedzę na temat nagłych zdarzeń lub wadliwych dostaw. Dzięki temu może natychmiast podjąć działania naprawcze minimalizując ryzyka opóźnień produkcyjnych czy reklamacji. Rezydent może podjąć się zadań selekcji czy oszacowania wydajności, a w razie potrzeby zorganizować i zarządzić dodatkowym zespołem ludzi. 


DLA KOGO

Dla przedsiębiorstw potrzebujących natychmiastowego rozwiązania problemu wadliwych dostaw komponentów, przyjmujących dostawy od nowych dostawców lub dostawy obarczone dużym ryzykiem, kiedy przerwanie lub opóźnienie produkcji wiąże się z dużymi kosztami lub utraconymi korzyściami (np. w sytuacji naglących terminów zamówień, których przekroczenie oznacza kary finansowe). Szczególnie dla branży motoryzacyjnej.

DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE

Zależnie od potrzeb klienta, uzupełniamy proces kontroli o elementy oprogramowania dedykowanego. Możemy dostarczyć komplementarne rozwiązania bądź poszczególne elementy potrzebne do zapewnienia odpowiedniego przepływu danych w procesie.

Nasza standardowa procedura opiera się o następujące kroki. W pierwszej kolejności pokrywamy integrację z systemami klienta. Wczytujemy/przechwytujemy dane z zewnętrznych systemów. Następnie rejestrujemy pomiary i dane z kontroli. Tworzymy formularze wejściowe z walidacją, które dostosowane są do danego procesu i produktów. Kolejno zajmujemy się gromadzeniem i ochroną pod postacią baz danych, plików czy dokumentacji zdjęciowych wyrobów. W następnym kroku przetwarzamy owe encje. Kategoryzujemy, grupujemy i określamy zależności. Dalej zajmujemy się wnioskowaniem i określeniem zgodności procesu oraz wyrobów. Posiadając powyższe, jesteśmy w stanie stworzyć odpowiedni raport dla klienta. Dynamicznie wygenerowane dokumenty bądź dashboardy, są w pełni dostosowane do potrzeb. Klient otrzymuje wgląd w dane i raporty poprzez cyklicznie wysyłane pliki, bądź portal online. Wszelkie dane archiwizujemy zgodnie z życzeniem i wytycznymi klienta.

Nasza firma zajmuje się również innowacyjnymi technologiami i rozwiązaniami w zakresie szkoleń pracowników. Rozwijamy zastosowania wirtualnej rzeczywistości, które umożliwiają znaczące zwiększenie skuteczności szkoleń oraz skracają ich czas.
W czasach ograniczonej mobilności i zwiększonej potrzeby utrzymywania dystansu, rozwiązania te bardzo dobrze znajdują swoje zastosowania.

Dane pozyskiwane ze szkolenia poszczególnych osób pozwalają na określenie cech pracownika, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne określenie jego kompetencji i dostosowanie szkoleń do jego indywidualnych potrzeb. Obszary, nad którymi obecnie pracujemy w kontekście szkoleń VR, poza kontrolą jakościową, to bezpieczeństwo i higiena pracy.

Chciałbyś zlecić nam kontrolę jakości? Szukasz specjalistów? Zadaj pytanie a my możliwie szybko na nie odpowiemy.

Plik

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności