Przejdź do treści

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma QSENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Żmigrodzka 81 /206, 51-130 Wrocław.

2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania QSENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 3. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Okres przechowywania

1. w zakresie wskazanym w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,

2. w zakresie wskazanym w pkt 3.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń  z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

3. w zakresie wskazanym w pkt 3.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

6. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

7. Dobrowolność podania danych osobowych
W zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Profilowanie
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres wskazany w pkt 1.

Definicje

Administrator –  QSENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Żmigrodzka 81 /206, 51-130 Wrocław.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Polityka Prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Użytkowników stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w QSense ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest firma QSENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Żmigrodzka 81 /206, 51-130 Wrocław, NIP:  8952210329, REGON: 384646061, KRS: 0000808737

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, imię i nazwisko, adres IP, numer telefonu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies.

Postawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług Administratora wystąpią, co do zasady trzy z nich:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

1. podjęcia działań – na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – przed zawarciem umowy,

2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu QSense (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

1. oferowania i obsługi produktów lub usług własnych,

2. w celach analitycznych i statystycznych,

3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

Na podstawie odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w

1. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),

2. marketingu bezpośredniego usług własnych QSense. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 1-2 powyżej może być realizowany przez QSense za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet).

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Zakres zbieranych danych osobowych

Administrator gromadzi i przetwarza m.in. następujące dane osobowe

1. podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko) w celu świadczenia usług,

2. dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

okres przechowywania danych osobowych

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących QSense,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych QSense na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

uprawnienia użytkownika

 • Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem w sekcji „Kontakt”.

Pliki cookies

Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.

 • Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:
 • sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika,
 • trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, zgodnie z instrukcją producenta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

Usługodawca wykorzystuje Cookies m.in. w celu uwierzytelniania Użytkownika na stronie Serwisu, utrzymywania sesji, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, analiz i badań oglądalności, a także świadczenia usług reklamowych.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@qsense.pl
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,
 • listownie na adres: ul. Żmigrodzka 81/206, 51-130 Wrocław.