CSL1 & CSL2

CSL1 & CSL2
Controlled Shipping - CSL

Controlled Shipping to szczególny proces kontroli jakości, stosowany w sytuacji, gdy dostawca dostarczył produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym do swojego Klienta. Całą akcję uruchamia przekroczenie dozwolonej liczby lub ilości produktów niespełniających kryteriów określonych w kontrakcie.

Procedury Controlled Shipping składają się z trzech kroków:

  1. Odizolowanie produktów, które nie spełniają wymagań, od głównego procesu produkcji. Dostawca zobowiązany jest do wyznaczenia odseparowanej przestrzeni na produkty wadliwe. Produkty nieodpowiadające kryteriom dostarczone już do klienta zwracane są do dostawcy na jego koszt.
  2. Wprowadzenie stuprocentowej kontroli produktów w celu wykrycia nieprawidłowości.
  3. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy i znalezienia przyczyny wystąpienia wad produktów oraz do wdrożenia postępowania naprawczego.

Kontrola w procesie Controlled Shipping może być wzrokowa lub też przy użyciu określonych narzędzi kontrolno-pomiarowych lub przymiarów.

JAKIE KORZYŚCI DAJE WDROŻENIE CSL?

Wprowadzenie CSL 1 oznacza natychmiastowe wdrożenie dodatkowej 100% kontroli przez pracowników dostawcy, w celu wyeliminowania dostaw zawierających produkty wadliwe. Instrukcję dotyczącą kontroli jakości musi zaakceptować klient. Potwierdzenie odbycia 100% kontroli musi nastąpić poprzez oznakowanie części (np.: zielona kropka, etykieta, pieczątka).
CSL 2 wprowadzony zostaje w przypadku, gdy kontrola CSL 1 nie przynosi pożądanych rezultatów i klient nadal otrzymuje dostawy zawierające produkty nieodpowiadające wymaganiom. Wyższy poziom Controlled Shipping oznacza, że kontrola prowadzona jest przez firmę zewnętrzną i odbywa się poza linią produkcyjną (czasami również w magazynie klienta). Koszty operacji związanych z CSL 2 w całości pokrywane są przez dostawcę. Wprowadzenie CSL 2 nie kończy procesu prowadzonego w ramach CSL 1, oba rodzaje kontroli toczą się równolegle. Okres, w jakim prowadzona będzie kontrola jakości CSL 2, określony jest precyzyjnie w kontrakcie i na ogół wyrażony jest liczbą dni, w których nie zostaną wykryte produkty niespełniające wymagań.
Jeżeli CSL2 trwa przez dłuższy okres czasu może to oznaczać, że dostawca nie jest w stanie wprowadzić skutecznych działań, aby poprawić proces produkcyjny lub wprowadzić należytą kontrolę jakości w swoim procesie. 
W takiej sytuacji klient może zdecydować się na wprowadzenie CSL 3 (New Business Hold). CSL 3 oznacza w zależności od kontraktu i aktualnej sytuacji , że klient zaprzestaje całkowicie współpracy z dostawcą (musi wprowadzić nowego, jeśli nie ma alternatywnego) lub ogranicza przyjmowanie od niego dostaw.

Korzyści: Skuteczne wyeliminowanie z dostaw wadliwych komponentów i niedopuszczanie ich do procesów produkcji. Zmniejszanie strat i kosztów.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?