Polityka prywatności

Administrator – QSense z siedzibą ul. Miłostowska 23/9, 51-315 Wrocław Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Użytkowników stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w QSense ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma QSense z siedzibą we Wrocławiu, 53-315, Miłostowska 23/9 , NIP:  9551967116, REGON: 364198419

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, imię i nazwisko, adres IP, numer telefonu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług Administratora wystąpią, co do zasady trzy z nich:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • 1. podjęcia działań – na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – przed zawarciem umowy,
 • 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu QSense (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • 1. oferowania i obsługi produktów lub usług własnych,
 • 2. w celach analitycznych i statystycznych
 • 3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

Na podstawie odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:

 • 1. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • 2. marketingu bezpośredniego usług własnych QSense. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 1-2 powyżej może być realizowany przez QSense za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet).

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Administrator gromadzi i przetwarza m.in. następujące dane osobowe:

 • 1. podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko) w celu świadczenia usług,
 • 2. dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących QSense
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych QSense na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem w sekcji „Kontakt”.

Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności Użytkownika, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.

 • Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:
  • sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika,
  • trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, zgodnie z instrukcją producenta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

Usługodawca wykorzystuje Cookies m.in. w celu uwierzytelniania Użytkownika na stronie Serwisu, utrzymywania sesji, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, analiz i badań oglądalności, a także świadczenia usług reklamowych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@qsense.pl
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,
 • listownie na adres: Miłostowska 23/9, 51-315 Wrocław.