Przejdź do treści

Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem motoryzacyjnym – Anna Farion

Podróż do świata motoryzacyjnego, której celem, jest ukształtowanie niezbędnej wiedzy wymaganej przez klientów OEM, z całą pewnością należy zacząć od podejścia procesowego w zarządzaniu.

Dlaczego?

Mimo że, podejście procesowe zostało opisane po raz pierwszy w normie ISO 9001 w roku 2000 to dojrzałość procesowa polskich organizacji wciąż ma wiele do nadrobienia.

Podsumowanie III. edycji badania dojrzałości procesowej polskich organizacji wprost pokazało, że zaledwie 4% badanych organizacji osiąga ten najwyższy, 5 poziom dojrzałości procesowej, gdzie procesy faktycznie są mierzone i zarządzane. Pozostałe poziomy to wynik braku zarządzania procesowego.

W ostatnich latach, a przede wszystkim w obecnej sytuacji (COVID-19) przedsiębiorcy przekonują się dosadnie, że zarządzanie za pomocą kija i marchewki jest nieskuteczne, ponieważ silnie demotywuje do pozytywnego działania, a co za tym idzie, nie sprzyja osiąganiu sukcesów czy wręcz uniemożliwia przetrwanie w sytuacji kryzysowej.

Coraz więcej organizacji przechodzi transformację w zarządzaniu. Starają się przejść na coraz wyższy poziom dojrzałości procesowej, będąc świadomym, że to jest jedyny słuszny kierunek.

Dlaczego?

Podejście procesowe umożliwia organizacji zaplanowanie procesów i powiązań między nimi. Podstawą do rozwoju systemu zarządzania jakością w organizacji jest norma międzynarodowa ISO 9001, której fundamentem jest zastosowanie podejścia procesowego i uwzględnienie cyklu „Planuj -Wykonaj – Sprawdź – Działaj” (PDCA) oraz podejścia opartego na ryzyku.

Jak możemy przeczytać we wspomnianej normie, cykl PDCA umożliwia organizacji zapewnienie odpowiednich zasobów dla jej procesów, odpowiedniego zarządzania nimi oraz identyfikację i uwzględnienie szans na poprawę. Model Deminga bezwarunkowo podkreślił, że to już nie produktywność firmy, ale jakość jej oferty stanowi o zdolności do utrzymania się na rynku.

Niektórzy żartobliwie rozwijają skrót cykl PDCA, pisząc np. „dla niektórych Plan-Do-Check-Act, a dla innych Please-Don’t-Change-Anything” lub „Plan-Delay-Cancel-Apologize”.

Może oznaczać to tylko jedno, a mianowicie jak głęboką mamy potrzebę zrozumienia, na czym to podejście procesowe do zarządzania polega i jakie powinno mieć zastosowanie.

Stosowanie podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością umożliwia przede wszystkim

  • zrozumienie i konsekwentne spełnienie wymagań,
  • rozpatrywanie procesów w kategoriach wartości dodanej,
  • uzyskanie skuteczności i efektywności realizowanych procesów, a ostatecznie,
  • doskonalenie procesów na podstawie oceny danych i informacji (faktów).

Procesy to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu do dostarczenia zamierzonego rezultatu, obejmują wzajemnie powiązane działania przekształcające wejścia w wyjścia, a organizacja realizując procesy, musi je zdefiniować, mierzyć i doskonalić.